HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM LIGHTING ASSOCIATION

Trụ sở chính: 87- 89 Hạ  Đình - Quận Thanh Xuân – Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3 9745744; Fax: 04. 3 9747463;

Email: info@hoichieusangvietnam.com ;

Trang website: www.vula.vn;  www.hoichieusangvietnam.com;  www.anhsangviet.org