HỘI THẢO KHOA HỌC CHIẾU SÁNG TOÀN QUỐC 2017 (Chiếu sáng đô thị thông minh thời I 4.0)

Văn phòng Hội Chiếu sáng Việt Nam xin thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học - Công nghệ chiếu sáng toàn quốc 2017 với chủ đề: “Chiếu sáng đô thị thông minh thời I 4.0 (Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)”, kết hợp với Triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các nhà sản xuất trong nước và quốc tế.

Hội thảo về ứng dụng kỹ thuật chiếu sáng nhân tạo trong nông nghiệp công nghệ cao được tổ chức tại Cần Thơ

Dự án “Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ - FIRST” Bộ Khoa học và Công nghệ, BQLDA sẽ tổ chức Hội thảo “Dự án FIRST và liên kết doanh nghiêp-viện nghiên cứu/ trường đại học với ứng dụng kỹ thuật chiếu sáng nhân tạo trong nông nghiệp công nghệ cao” vào ngày 22/8 và 23/8 năm 2014, tại Thành phố Cần Thơ.

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...