THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC CHIẾU SÁNG TOÀN QUỐC 2016

 

HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             Số:        /TB – HSCVN
 
                  Hà Nội, ngày  tháng 12 năm 2015
HỘI THẢO KHOA HỌC CHIẾU SÁNG TOÀN QUỐC 2016
“Cơ hội và thách thức Ngành Chiếu sáng Việt Nam
trước ngưỡng cửa hội nhập quốc tế”
THÔNG BÁO SỐ 1
 
Văn phòng Hội Chiếu sáng Việt Nam xin thông báo về việc Hội thảo khoa học - công nghệ chiếu sáng toàn quốc 2016 được tổ chức cùng với Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chiếu sáng Việt Nam. Hội thảo với chủ đề: “Cơ hội và thách thức Ngành Chiếu sáng Việt Nam trước ngưỡng cửa hội nhập quốc tế” kết hợp với Triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các nhà sản xuất trong nước và quốc tế.
          Thời gian: Dự kiến tổ chức trong 2 ngày 14 và 15/4/2016.
Địa điểm: Tại Hà Nội
          Mục đích của Hội thảo là tạo cơ hội để các nhà quản lý, các nhà sản xuất, các nhà thiết kế, ứng dụng, các nhà khoa học và tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực chiếu sáng gặp gỡ, trao đổi những ý tưởng, sản phẩm mới nhất của mình, những bài học kinh nghiệm và đặc biệt là những đề xuất về cơ chế chính sách, những giải pháp ứng dụng công nghệ mới để tiếp tục phát triển ngành chiếu sáng  nước nhà trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế khắc nghiệt.
Các nội dung Hội thảo bao gồm:
Nhóm I: Về hợp tác quốc tế:
1. Cơ hội và thách thưc của ngành CSVN trước ngưỡng cửa hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
2. Kinh nghiêm của quốc tế
Nhóm II: Công tác quản lý:
1. Chiến lược phát triển của các doanh nghiệp chế tạo thiết bị chiếu sáng. Vai trò của Hội CSVN trong việc liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước để cạnh tranh và phát triển.
2. Cơ chế, chính sách mới trong quản lý chiếu sáng.
3. Kinh nghiệm xã hội hóa và hợp tác đầu tư công tư trong triển khai đầu tư CS công nghệ mới ở VN.
4. Tiết kiệm điện năng trong CSCC ở Việt Nam - Các giải pháp về kỹ thuật và cơ chế chính sách.
5. Thực trạng, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công tác đặt hàng, đấu thầu dịch vụ quản lý CSCC ở VN hiện nay.
 
Nhóm III: Khoa học - công nghệ:
1. Ứng dụng CN LED trong chiếu sáng ở VN - Thực trạng và các vấn đề tồn tại.
2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn chiếu sáng khi sử dụng nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng sử dụng nguồn sáng LED.
3. Điều khiển chiếu sáng bằng đèn LED, chiếu sáng thông minh.
4. Chiếu sáng trong nông, ngư nghiệp.
Ban Tổ chức đặc biệt hoan nghênh các nhà tài trợ đóng góp kinh phí tổ chức Hội thảo khoa học - công nghệ chiếu sáng toàn quốc và Triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Thông tin chi tiết về quyền lợi của các nhà tài trợ; thông tin chi tiết về Triển lãm sẽ được cung cấp trong Thư mời tài trợ.
Các đơn vị và cá nhân có nguyện vọng tham dự Hội thảo và Triển lãm xin gửi Phiếu đăng ký về Ban Tổ chức trước ngày 29 tháng 2 năm 2016. Báo cáo toàn văn cần được gửi tới Ban Tổ chức trước ngày 15 tháng 3 năm 2016.
          Các mốc quan trọng:
          + Đăng ký tham dự: 29/02/2016
          + Nộp báo cáo toàn văn: 15/03/2016
            + Hội thảo và triển lãm: Trong 2 ngày 14 và 15/4/2016.
          Địa chỉ liên hệ:
          Hội Chiếu sáng Việt Nam,
            87 - 89 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)9745744  Fax: (84-439747463)       E-mail: plic06@vnn.vn
Ông Nguyễn Đức Chiến, Trưởng Ban KHCN và Đào tạo, DĐ : 0913393960
Ông Nguyễn Văn Thái, Chánh Văn phòng Hội CSVN, DĐ: 0913052039
 
          Xin trân trọng thông báo ./.
 
                                                      T/L CHỦ TỊCH HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM
                                              CHÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhận:
- Toàn thể hội viên
- Website Hội
- Lưu VP