HỘI THẢO KHOA HỌC CHIẾU SÁNG TOÀN QUỐC 2017 (Chiếu sáng đô thị thông minh thời I 4.0)

 

HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             Số: 103 /TB – HSCVN
 
Hà Nội, ngày  6  tháng 3 năm 2017
HỘI THẢO KHOA HỌC CHIẾU SÁNG TOÀN QUỐC 2017
Chiếu sáng đô thị thông minh thời I 4.0                                                               (Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)
THÔNG BÁO SỐ 1
 
Văn phòng Hội Chiếu sáng Việt Nam xin thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học - Công nghệ chiếu sáng toàn quốc 2017 với chủ đề: “Chiếu sáng đô thị thông minh thời I 4.0 (Cách mạng công nghiệp lần thứ tư)”, kết hợp với Triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các nhà sản xuất trong nước và quốc tế.
          Thời gian: các ngày 21 và 22/4/2017.
Địa điểm: Tại Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
          Hội thảo Khoa học - Công nghệ chiếu sáng toàn quốc lần thứ XII được tổ chức nhân dịp chào mừng Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chiếu sáng Việt Nam.
Mục đích của Hội thảo là tạo cơ hội để các nhà quản lý, các nhà sản xuất, các nhà thiết kế, ứng dụng, các nhà khoa học và tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực chiếu sáng gặp gỡ, trao đổi những ý tưởng, sản phẩm mới nhất của mình, những bài học kinh nghiệm và đặc biệt là những đề xuất về cơ chế chính sách, những giải pháp ứng dụng công nghệ chiếu sáng thông minh để tiếp tục phát triển ngành chiếu sáng  nước nhà trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Các nội dung Hội thảo bao gồm:
1. Cơ chế, chính sách đầu tư cho ngành chiếu sáng
2. Quy hoạch chiếu sáng đô thị
3. Cơ chế, chính sách đấu thầu tiến tới chiếu sáng tốt hơn
4. Quy chuẩn, tiêu chuẩn và đánh giá chất lượng chiếu sáng bằng LED
5. Chiếu sáng thông minh
6. Các nội dung khác liên quan.
Cùng với Hội thảo khoa học, một cuộc Triển lãm cũng sẽ được tổ chức, nơi các nhà sản xuất, cung cấp nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng có cơ hội trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, ý tưởng, giải pháp của mình.
Ban Tổ chức đặc biệt hoan nghênh các nhà tài trợ đóng góp kinh phí tổ chức Hội thảo khoa học - công nghệ chiếu sáng toàn quốc và Triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Thông tin chi tiết về quyền lợi của các nhà tài trợ; thông tin chi tiết về Triển lãm ( có tài liệu đính kèm) .
Các đơn vị và cá nhân có nguyện vọng tham dự Hội thảo và Triển lãm xin gửi Phiếu đăng ký và Báo cáo về Ban Tổ chức trước ngày 24 tháng 3 năm 2017.
          Các mốc quan trọng:
          + Đăng ký tham dự và Nộp báo cáo: 24/03/2017
            + Hội thảo và triển lãm: Trong 2 ngày 21 và 22/4/2017.
          Địa chỉ liên hệ:
          Hội Chiếu sáng Việt Nam,
            87 - 89 Phố Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điện thoại: (84-4)39745744     Fax: (84-439747463)       E-mail: plic06@vnn.vn
Ông Nguyễn Đức Chiến, Trưởng Ban KHCN và Đào tạo, DĐ : 0913393960
Ông Nguyễn Văn Thái, Chánh Văn phòng Hội CSVN, DĐ: 0913052039
 
          Xin trân trọng thông báo ./.
 
                                                      
Nơi nhận:
- Toàn thể hội viên
- Website Hội
- Lưu VP
TM CHỦ TỊCH HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Đã ký
 
TS Trần Đình Bắc