Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn chiếu sáng Đô thị
4.9746333
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn chiếu sáng Đô thị
Địa chỉ
số 10 - Ngõ 34 - Hoàng Cầu - Hà Nội
Điện thoại
4.9746333
Website
Email
Năm thành lập
Mã số thuế:

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...