Cty CP Môi trường Đô thị Hạ Long - Quảng Ninh
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty CP Môi trường Đô thị Hạ Long - Quảng Ninh
Địa chỉ
Số 4 – P.Cao Xanh - TP. Hạ Long
Điện thoại
333826803
Email
Năm thành lập
Mã số thuế:

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...